Kansalaisopisto 50 vuotta Enontekiöllä – Hyvää elämää kuntalaisille ja vetovoimaa alueelle

Hetan ja Karesuvannon muskarit, musapaja ja musamaja esiintyvät opettajansa Outi Keskitalon johdolla, taustalla Merja Yli-Tepsa ja Jukka Hannula.

Kansalaisopisto 50 vuotta Enontekiöllä – Hyvää elämää kuntalaisille ja vetovoimaa alueelle

Julkaistu: 25.4.2019


Enontekiön kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen juhlapuhe Revontuli-Opiston kevätjuhlassa Hetassa 24.4.2019

Hyvät enontekiöläiset ja vieraat, hyvä juhlaväki!

On juhlan aika. Vietämme ansaittua ja vuosittaista kolmen kunnan Enontekiön, Kittilän ja Sodankylän yhteistä Revontuli-Opiston kevätjuhlaa. Haluan kiittää kaikkia opiskelijoita ja opettajia sekä kurssien suunnittelijoita ja työntekijöitä ansiokkaasta työstä kuntalaisten hyväksi.

Kansalaisopistotoiminta Enontekiöllä täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Lämpimät onnittelut kaikille kuntalaisille, päättäjille ja opistoille näistä kansalaisopiston vuosikymmenistä. Kansalaisopisto 50 vuotta Enontekiöllä –juhlavuoden kunniaksi voi todeta, että kansalaisopisto on palvellut enontekiöläisten tarpeita erinomaisen hyvin. Kansalaisopisto on antanut kaikille kuntalaisille mahdollisuuksia hyvään elämään ja lisännyt alueen vetovoimaa jo 50 vuotta.

Kansalaisopistotoiminnan historiasta

Kansalaisopistotoiminta sai Suomessa alkunsa vuonna 1899. Tuolloin havahduttiin suomalaisten alhaiseen sivistystasoon niin sivistyneistön kuin työväestönkin keskuudessa. Tarkoituksena oli nostaa ihmisten sivistystasoa, jotta he voisivat osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja tämän myötä parantamaan elinolojaan. Lisäksi haluttiin vahvistaa kansallishenkeä.

Enontekiöllä kansalaisopistotoiminta pääsi alkamaan 80 vuotta myöhemmin 1. elokuuta 1969, kun Enontekiö-Muonion kansalaisopisto perustettiin. 15 vuotta myöhemmin Muonio perusti oman kansalaisopiston 1984. Enontekiöllä kansalaisopiston nimeksi tuli Enontekiön kansalaisopisto.

Enontekiön kansalaisopisto oli vaarassa loppua vuonna 2005. Kuntalaiset olivat kuitenkin aktiivisia ja he kokosivat rivinsä ja vaativat kansalaisopisto-opetuksen palauttamista entiselleen. Kunnanvaltuusto päättikin aloittaa kansalaisopiston elvyttämisen ja Enontekiö aloitti yhteistyön Kittilän ja Sodankylän kuntien kanssa vuonna 2006. Tämä yhteistyö on osoittautunut erinomaiseksi ratkaisuksi Enontekiölle ja yhteistyö on toiminut kiitettävästi.

Mitä kansalaisopistossa on opiskeltu ja opittu?

Kansalaisopiston toiminnan alkuvuosina opetusta annettiin kudonnassa, käsitöissä, puutöissä, kielissä, yhteiskunnallisissa aineissa ja liikunnassa. Musiikin opetus virisi nopeasti, kun Enontekiön-Muonion kansalaisopisto sai luvan antaa musiikin opetusta alle 16-vuotiaille. Käden taidot ovat aina olleet opistossa tunti- ja opiskelijamääriltään suurimmat ja musiikki on seurannut kakkosena tähän päivään saakka.

Vuosien saatossa kansalaisopistossa on opiskeltu lähes kaikkea mahdollista perhepäivähoitajakoulutuksesta yksityislentäjän lentolupakirjan teoriaosaan, riistanhoidosta poronverimakkarantekoon, reenteosta kasveilla värjäykseen ja monia muitakin kansan perinteisiä taitoja.

Periaatteet ja toiminta tänään

Tänä päivänä kansalaisopistomme Revontuli-Opisto on yksi noin 180 kansalaisopistosta, joka harjoittaa maassamme vapaata sivistystyötä. Yksi keskeisimpiä toiminnan pääperiaatteista on tuoda opetus lähelle ihmistä, siksi kurssitarjonta perustuu asiakas- ja kysyntälähtöisyyteen. Kuntalaiset ilmaisevat tarpeita ja Revontuli-Opisto toimeenpanee kurssit. Opiston kursseille osallistuminen on vapaaehtoista ja omaehtoista kouluttautumista. Kolmas periaate on toteuttaa elinikäisen oppimisen ideaa läpi elämän. Siksi kurssitarjonnasta löytyy erilaisia mahdollisuuksia lapsille aina ikääntyneisiin kuntalaisiin saakka.

Enontekiöläisten kiinnostukset ja kurssitarjonta tänään

Se, mistä me olemme kiinnostuneita, kertoo luonnollisesti opiston kurssitarjonta. Samalla kurssit kertovat meistä keitä me olemme.
Olemme Enontekiöllä aktiivisia kuntalaisia. Revontuli-Opiston kursseille osallistui viime vuonna peräti 405 eri henkilöä eli joka viides enontekiöläinen.

Kurssitarjonnasta 44 % on musiikkia, 24 % liikuntaa ja 11 % kädentaitoja ja kaikista kursseista verkkokursseja 15 %. Musiikin suosiota selittänee enontekiöläinen mentaliteetti ja se, että meillä on ollut ja on korkeatasoisia opettajia. Laulun- ja soitonopetuksessa oman ilmaisun vahvistaminen ja kehittäminen sekä esiintymistaidon kartuttaminen ovat tärkeitä tavoitteita. Hyvä elämä on paljolti myös siitä kiinni kuinka ilmaisemme itseämme. Liikunta on erittäin tärkeä osa hyvinvointityötä sillä liikunta edistää hyvää elämää; terveyttä ja hyvinvointia sekä parantaa ihmisten toimintakykyä, se on myös hauskaa yhdessäoloa. Hyvä elämä on paljolti kiinni siitä kuinka pidämme huolta itsestämme ja toisistamme. Kädentaitojen kurssit edistävät monipuolisesti osaamista, luovuutta ja terveyttä.

Kurssitarjonnassa on toki paljon muutakin tietokoneen käytöstä kielikursseihin, norjankielestä espanjankieleen, ensiapukursseista metsästäjänkurssiin ja aina sukututkimukseen sekä erilaisiin kirjoittajakursseihin. Nöyryys uuden oppimista kohtaan antaa mahdollisuuden hyvään elämään. Rohkaisen jatkamaan tällä polulla, jossa kuntalaiset kuuntelevat itseään ja osallistuvat näille luovuutta ruokkiville kursseille.

Opiston merkitys kuntalaisille ja kunnalle

Revontuli-Opiston merkitys kuntalaisille ja kunnalle on erittäin suuri. Opisto on onnistunut lisäämään kuntalaisten psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Opiston kursseille ilmoittautuneet hakevat virkistystä vapaa-aikaan ja tukea työelämään.

Enontekiö on kunta, jossa asuu ja elää paljon sydämeltään sivistyneitä ihmisiä, joilla on erityisen paljon kädentaitoja ja taiteellisia lahjoja. Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Opisto on yhteiskunnallinen ja kunnallinen vaikuttaja.

Kursseille osallistuminen tuottaa Itä-Suomen yliopiston (Jyri Manninen 2008) tutkimuksen mukaan osallistujille opittujen asioiden lisäksi merkittäviä laajempia hyötyjä, kuten hyvinvointia, itseluottamusta, uutta arkeen tai työhön liittyvää osaamista ja ystävyyssuhteita. Lisäksi kansalaisopistossa opiskelu on lisännyt luottamusta omaan oppimiskykyynsä (92,6 %) sekä motivaatiota opiskella myös muualla kuin opistossa (75,7 %). Opiskelu on laajentanut osallistujien ystävä- ja kollegaverkostoja (87,0 %) sekä lisännyt tunnetta laajempaan yhteisöön kuulumisesta (79,2 %) ml. suvaitsevaisuutta, yhteisöllisyyttä ja henkisiä voimavaroja muuttuvassa yhteiskunnassa.

Vaikka kyse on harrastustavoitteisesta opiskelusta, on moni tunnistanut myös työhön liittyviä hyötyjä, kuten ammatillisen osaamisen (47,6 %) ja työhön liittyvän tietotekniikan hallinnan (26,7 %) lisääntyneen. Noin puolet tutkimukseen vastaajista tunnisti erilaisia taloudellisia vaikutuksia. Vaikutukset näkyvät yksilön elämässä esimerkiksi lisätuloina tai säästöinä esimerkiksi itse tehtyjen vaatteiden myötä.

Opiskelijoiden onnellisuuden tunne (84,1 % vastaajista) sekä pyrkimykset noudattaa terveitä elämäntapoja (64,4 %) ovat kansalaisopisto-opiskelun myötä kasvaneet. Kuntalaisen kohentunut hyvinvointi vähentää välillisesti kunnan sote-kustannuksia sekä heijastuu yhdessä työhyvinvoinnin lisääntymisen kanssa myös työtehon kasvuun (51,8 %).

Kansalaisopistolla on selvä yhteys kuntien hyvinvointitehtävään. Yksilön ja lähiyhteisön elämänlaadun paraneminen tekee myös Enontekiön kunnasta paremman paikan asua ja elää.

Revontuli-Opisto on tärkeä elementti myös tulevaisuuden EnontekiölleKansalaisopiston merkitystä yhteiskunnallisena toimijana ei välttämättä riittävästi meilläkään ymmärretä. Me voisimme nostaa keskusteluissa esille sen, mikä painoarvo opistolla on tämän päivän Enontekiön kunnassa. Kansalaisopistotoiminnassa korostuu jatkossa vielä enemmän yhdessä tekeminen ehkäpä nykyistä laajemmin koko Tunturi-Lapissa, Lapissa tai valtakunnallisten rajojenkin yli. Kansalaisopiston palvelut tulee taata kuntalaisille kylästä ja taustasta riippumatta. Tasa-arvon edistäminen on aina ollut yksi keskeisiä tehtäviä ja ne ovat yhä sillä alueellinen ja inhimillinen eriarvoistumiskehitys tuntuu vain jatkuvan. Tämä haastaa myös perinteisen kansalaisopiston toiminnan ja toimintamallit. Opiston tehtävä varsinkin maaseudulla muutosten tasoittajana on yhä keskeisempi. Alueiden merkitys tulee korostumaan ja siksi on hyvä, että Enontekiön kunta on mukana kahden muuan kunnan kanssa kansalaisopistotoiminnassa. Historia osoitti, että yksin emme pärjää kovinkaan hyvin.

Kansalaisopiston merkitystä yhteiskunnallisena toimijana ei välttämättä riittävästi meilläkään ymmärretä. Me voisimme nostaa keskusteluissa esille sen, mikä painoarvo opistolla on tämän päivän Enontekiön kunnassa. Kansalaisopistotoiminnassa korostuu jatkossa vielä enemmän yhdessä tekeminen ehkäpä nykyistä laajemmin koko Tunturi-Lapissa, Lapissa tai valtakunnallisten rajojenkin yli. Kansalaisopiston palvelut tulee taata kuntalaisille kylästä ja taustasta riippumatta. Tasa-arvon edistäminen on aina ollut yksi keskeisiä tehtäviä ja ne ovat yhä sillä alueellinen ja inhimillinen eriarvoistumiskehitys tuntuu vain jatkuvan. Tämä haastaa myös perinteisen kansalaisopiston toiminnan ja toimintamallit. Opiston tehtävä varsinkin maaseudulla muutosten tasoittajana on yhä keskeisempi. Alueiden merkitys tulee korostumaan ja siksi on hyvä, että Enontekiön kunta on mukana kahden muuan kunnan kanssa kansalaisopistotoiminnassa. Historia osoitti, että yksin emme pärjää kovinkaan hyvin.

Vapaaseen sivistystyöhön investoidut eurot maksavat itsensä takaisin vähintään kolminkertaisena, Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan yhden euron panostus tuottaa 3,4–5,6 euron hyödyt. Edellä mainituille kurssien suomalle hyvinvoinnin, terveyden, mielihyvän, onnellisuuden lisääntymiselle on vaikeaa määritellä hintalappua.

Hyvää elämää

-Hyvä elämä on paljolti kiinni omasta asenteesta ja aktiivisuudesta. Kansalaisopistomme Revontuli-Opisto antaa hyvään elämään mahdollisuuksia, onhan opisto sanoisinko yksi kuntamme hyvinvointi- ja osaamiskeskuksista. Revontuli-Opisto on erityisen tärkeä Enontekiöllä, jossa ei ole muita opistoja edes lähialueella. Enontekiön kunnan huoneentauluun on kirjattu Ralph Waldo Emersonin ajatus, jota on syytä miettiä ja jonka kansalaisopistotoiminta allekirjoittaa kunnan tavoin: ”Se mitä on takanamme tai edessämme, on pientä verrattuna siihen, mitä on sisällämme.”

Onnittelut vielä kerran vireästä kansalaisopistovuodesta sekä kansalaisopistotoiminnan 50 vuodesta. Toivon, että Revontuli-Opisto jatkaa vapaan sivistystyön tiellä, joka palvelee kuntalaisten hyvää elämää ja lisää alueen vetovoimaa.

Jari Rantapelkonen, kunnanjohtaja, Enontekiö

KUVA: Hetan ja Karesuvannon muskarit, musapaja ja musamaja esiintyvät opettajansa Outi Keskitalon johdolla, taustalla Merja Yli-Tepsa ja Jukka Hannula.