Kehittäminen ja yhteistyö

Revontuli-Opisto kehittää toimintaansa monipuolisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita kehittämistoiminnassa ovat mm. alueen kunnat, yhdistykset ja muut alueen toimijat, Lapin kansalaisopistot ja muut oppilaitokset, Lapin opistopiiri ja Kansalaisopistojen liitto.

Käynnissä olevat kehittämishankkeet

Kestävän elämäntavan Revontuli-Opisto -hankkeen tavoitteena on kehittää ja edistää kestävää elämäntapaa opiston opetuksessa, toiminnassa, johtamisessa ja viestinnässä sekä edistää yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Tärkein tavoite on kehittää kestävään elämäntapaan liittyviä kurssisisältöja ja aiheeseen liittyvää tiedotusta.

Hankkeen aikana päivitetään opiston kestävän kehityksen käsikirja, käynnistetään kestävän kehityksen -työryhmän toiminta, laaditaan vuosittainen kestävän kehityksen toimintasuunnitelma, järjestetään kestävään elämäntapaan liittyviä osallistavia ja yhteistoiminnallisia työpajoja henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille.

Lisäksi valmistaudutaan kestävän kehityksen sertifikaatin hakemiseen (ks. Okka-säätiö).

Lisätietoa: apulaisrehtori, koulutussuunnittelija Anu Uimaniemi, anu.uimaniemi@revontuliopisto.fi, p. 0400 592 881

RAHOITUS: Opetushallitus / Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustukset
AIKATAULU: 25.5.2023 – 30.6.2025


Päättyneet hankkeet

Kielikukkanen 2020-2022

Kielikukkanen-projektissa tutkitaan, kokeillaan ja muutetaan vallitsevaa ajattelutapaa ja toimintamalleja vieraiden kielten kurssisuunnittelussa. Asiakkaiden tarpeita vastaavat monimuotoiset kurssit lisäävät kielten opiskelun saavuttavuutta ja opiskelun mielekkyyttä.

Kieltenoppiminen rikastuttaa oppijoiden elämää sekä suomalaisen yhteiskunnan kielivarantoa.

Hanketta koordinoi Etelä-Helsingin kansalaisopisto/Kansanvalistusseura, hankkeen muut kumppanit ovat Jyväskylän kansalaisopisto, Kalliolan kansalaisopisto, Kuopion kansalaisopisto, Revontuli-Opisto ja Vaasan kansalaisopisto Alma – Vasa medborgarinstitut Alma.

Projektikoordinaattori Sirpa Ärölä, sirpa.arola@revontuliopisto.fi
Lisätietoa Kielikukkasesta >>

RAHOITUS: Opetushallitus / Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustukset
AIKATAULU: 1.5.2020 – 31.12.2022

Lappiin uutta osaamista Euroopasta

Tavoitteena hankkeessa on

 • kehittää pedagogista osaamista, opetuksen laatua ja opetussisältöjä eri oppiaineissa (kieltenopetus, tanssi, teatteri, kädentaidot),
 • edistää kielitaitoa opistossa ja kehittää monikielistä asiakaspalvelua, opetusta ja tiedotusta
 • kehittää henkilökunnan digitaitojen osaamista ja digitaitojen opetusta
 • edistää henkilöstön hyvinvointia ja työmotivaatiota
 • lisätä kansainvälistä osaamista, kulttuuriosaamista ja valmiuksia kansainväliseen toimintaan.

RAHOITUS: Erasmus+ aikuiskoulutukselle -ohjelma
KESTO: 31.7.2023 saakka

Kairan oppijat

Hankkeen tavoitteena on parantaa opettajien pedagogista kehittymistä ja mentorointia, testata uusia opetusmenetelmiä ja menetelmien käyttöönottoa sekä arviointia laadukkaan opetuksen varmistamiseksi. Tavoitteena on myös henkilöstön ammatillinen verkostoituminen siten että verkostoitujat tarjoavat toisilleen apua ja hyötyvät niistä myös itse.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalaisopisto, Revontuli-opisto, Rovaniemen kansalaisopisto ja Lapin Opistopiiri.

RAHOITUS: Opetushallitus / Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustukset
AIKATAULU: 1.5.2020 – 30.6.2022

Uutta virtaa viestintään ja opetukseen Revontuli-Opistossa

Hankkeessa kehitetään opiston viestintää ja laaditaan pitkän tähtäimen viestintäsuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiston sisäinen ja ulkoinen viestintä, tiedotus ja markkinointi eri välineissä sekä eri kohderyhmät.
Hankkeessa pilotoidaan myös digitaalisten työkalujen käyttöä taiteen perusopetuksen arvioinnin toteuttamisessa.

RAHOITUS: Opetushallitus / Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustukset
AIKATAULU: 1.5.2020 – 30.6.2022

SOLEKKO TÖITÄ KOHEN! Taitoa, tietoa ja osaamista Revontuli-Opistosta

SOLEKKO TÖITÄ KOHEN! Taitoa, tietoa ja osaamista Revontuli-Opistosta -hanke tarjoaa koulutuksia, jotka vahvistavat työllistymis- ja työmahdollisuuksia erityisesti työttömien, työttömyysuhanalaisten ja työvoiman ulkopuolella olevien aikuisten parissa.

Hankkeen tavoitteena on

 • edistää perustaitojen osaamista (luku- ja kirjoitustaito, kielitaito, digitaidot)
 • rohkaista opintoihin
 • antaa tietoa eri opiskelumahdollisuuksista
 • antaa tietoa ja kokemuksia opiskelumahdollisuuksista myös verkon kautta eri alustoilla
 • antaa valmiuksia oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen
 • antaa mahdollisuuksia osallisuuden ja onnistumisen kokemuksiin

Hankkeen aikana järjestetään mm. seuraavat koulutukset

 • Norjan kielen alkeet ja englannin aktivointi –verkkokurssit, joiden tavoitteena työelämässä tarvittavan kielitaidon kehittäminen (erityisesti matkailun ja kaupan alat)
 • Digitaidot haltuun -kurssit, joiden aiheena ovat mm. toimisto-ohjelmat, tiedonhaku, sosiaalinen media, etäopiskelun mahdollisuudet, julkiset palvelut, työnhaku. Kurssi pyritään järjestämään jokaisessa opiston kunnassa.
 • Osallistava taideproduktio, jonka tavoitteena on antaa valmiuksia työelämässä tarvittavan yhteistyötaidon kehittämiseen, rohkaista osallistujia huomaamaan omia vahvuuksia, antaa onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia.
 • Kolme verkkossa totetettavaa sparrauspajaa, aiheena liikunta ja hyvinvointi, lukupiiri ja oman talouden hallinta.

Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

RAHOITUS: Opetushallitus / Opintoseteliavustus työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen
AIKATAULU: 1.6.2020-31.12.2021

LAPPO – Lappiin uutta osaamista Euroopasta

Hanke on neljän lappilaisen kansalaisopiston yhteinen Erasmus+ aikuiskoulutukselle -ohjelman liikkuvuushanke. Mukana hankkeessa ovat Tornion kansalaisopisto, Meän opisto, Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto ja Revontuli-Opisto, joka koordinoi hanketta. Hankkeeseen osallistuu 15 opistojen opettajaa ja muun henkilökunnan edustajaa.

Hankkeessa opistojen henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin koulutuksiin ja tutustua aikuiskoulutukseen Euroopassa. Hanke lisää opistojen kansainvälistä osaamista ja verkostoja, vahvistaa henkilökunnan ammattitaitoa ja kehittää opistojen opintotarjontaa.

RAHOITUS: Erasmus+ aikuiskoulutukselle -ohjelma
KESTO: 31.8.2021 saakka

DigiKäs – Digitaitojen edistäminen ja verkko-opetuksen kehittäminen Revontuli-Opiston kädentaitojen opetuksessa

Hankkeessa kehitetään opistojen kädentaitojen opetusta ja oppimisympäristöjä hyödyntämällä verkko- ja etäoppimisympäristöjä sekä selvitetään, miten kädentaitojen lähiopetuksessa voisi hyödyntää digitaalisuutta, laitteita, ohjelmistoja ja sovelluksia.

RAHOITUS: Opetushallitus / Laatu- ja kehittämisavustukset
KESTO: 31.12.2020 saakka

DigiRepo – Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen Revontuli-Opistossa

Hankkeen tavoitteena oli kehittää opiston digitalisia oppimisympäristöjä ja edistää digitaalista pedagogista osaamista. Hankkeessa kartoitettiin opetukseen soveltuvia digitaalisia ympäristöjä ja välineitä, järjestettiin koulutuksia (musiikkiteknologia, Adobe Connect, Microsoft Teams) ja pilotoitiin musiikinopetuksessa mobiilisovelluksen käyttöä opetuksen arvionnin kehittämisessä. Sovellus mahdollistaa oppilaan itsearvionnin, oppimispäiväkirjan pitämisen, opitun tunnistamisen sekä oppilaan, opettajan ja oppilaan huoltajan välisen viestinnän.

Qridi – Musiikinopetuksessa pilotoitu sovellus >>

RAHOITUS: Opetushallitus / Laatu- ja kehittämisavustukset
KESTO: 1.6.2018-31.12.2019