Opiston strategia

Revontuli-Opiston toiminta-ajatus

Revontuli-Opiston toiminta perustuu elinikäisen oppimisen periaatteeseen. Opisto tarjoaa yleissivistävää koulutusta, ammattitaitoa kehittäviä kursseja ja maksupalvelukoulutusta sekä tukee koulutustarjonnallaan kaikenikäisten hyvinvointia.

Revontuli-Opiston toiminnan tavoitteena on kannustaa kuntalaisia aktiiviseen itsensä kehittämiseen ja lisätä kuntalaisten osallisuutta.

Opistomme edistää omalla toiminnallaan ja yhteistyöllä paikkakuntiensa kehittymistä sekä asukkaiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä.

Visio

Revontuli-Opisto tunnetaan laadukkaana oppilaitoksena ja kulttuurisena toimijana sekä hyvänä yhteistyökumppanina alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Opisto mahdollistaa opiskelun koko toiminta-alueella iästä riippumatta ja tukee monipuolisella kurssitarjonnallaan opiskelijoiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Revontuli- Opistoa luonnehtii avoimuus ja helppo lähestyttävyys.

Arvot

Revontuli-Opiston keskeisiä arvoja ovat sivistyksellinen tasa-arvo, asiakaslähtöisyys, joustavuus, uudistuvuus, osallisuus, yhteisöllisyys ja yhteistyö.

Toiminnan painopistealueet vuosina 2018-2021

1. Revontuli-Opisto innovoi ja uudistaa

 • Opetustarjonnan monipuolistaminen
 • Digitaalisen vapaan sivistystyön kehittäminen
 • Viestintäsuunnitelman laatiminen
 • Kehittäminen hanketoiminnan avulla
 • Kestävän kehityksen edistäminen

2. Yhtenäinen opisto

 • Opiston imagon ja profiilin nostaminen
 • Synergian kehittäminen muiden toimijoiden kanssa
 • Toimintatapojen tarkastelu ja yhtenäistäminen

3. Taiteen perusopetus

 • Varhaisiän opintojen kehittäminen
 • Uusi opetussuunnitelma
 • Taiteiden välisen yhteistyön kehittäminen
 • Resurssien turvaaminen

4. Tasa-arvon edistäminen

 • Alueellisen tasa-arvon edistäminen
 • Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen
 • Sosiaalisen tasa-arvon edistäminen
 • Sivistyksellinen tasa-arvo vastaa paikalliseen sivistystarpeeseen
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Uudet rahoituskanavat